Vastgoedmanagement

Vastgoedadvies

Als vastgoedeigenaar krijgt u te maken met diverse vraagstukken: Draagt het vastgoed op de juiste wijze bij aan de ambities en doelen van de organisatie? Zijn de kosten en de opbrengsten van het vastgoed op een goede manier in balans? Welke strategische keuzen moeten er op de korte en lange termijn worden gemaakt? Welke duurzaamheidsmaatregelen kunnen worden toegepast? Vragen waarbij wij u graag van dienst zijn.

Onze aanpak start met het analyseren van de vraagstelling en de beschikbare informatie. Op basis hiervan stellen we een plan van aanpak op. We bepalen samen de route. Door vervolgens nauw samen te werken en kennis en informatie te delen zijn wij van mening dat wij een zo optimaal mogelijk eindresultaat behalen, namelijk een advies op maat dat past bij de visie en doelen van uw organisatie.

Beheer & Onderhoud

Goed beheer en onderhoud leidt tot een langere levensduur van uw vastgoed en een aangenaam verblijf in uw vastgoed, ook op de langere termijn. Om u hierin te adviseren is het allereerst van belang dat wij inzicht krijgen in uw organisatie en uw behoefte. Is er beleid op het gebied van onderhoud en beheer? Zo niet, dan stellen wij dit samen met u op.

Aan de hand van een inspectie (nulmeting) brengen wij de kwaliteit van uw vastgoed in kaart. Dit geldt voor zowel de bouwkundige- als de installatietechnische staat van onderhoud. Wij kunnen deze inspectie eventueel uitvoeren middels een conditiemeting conform NEN 2767.

De inspectie vormt samen met het onderhoudsbeleid de basis voor het opstellen van de meerjaren onderhoudsplanning (MJOP). De MJOP geeft u inzicht in de onderhoudswerkzaamheden en –kosten op zowel de korte als (middel)lange termijn. Ook kunnen wij duurzaamheidsmaatregelen in de MJOP opnemen waardoor u uw vastgoed op termijn kunt verduurzamen. In dat geval spreken we van een duurzame meerjaren onderhoudsplanning (DMJOP)

Aan de hand van de MJOP kan jaarlijks het benodigde onderhoud worden uitgevoerd. Wij kunnen u hierbij ondersteunen door middel van het selecteren en contracteren van de benodigde onderhoudspartijen én door het coördineren, begeleiden en controleren van de uitvoering. Dit geldt niet alleen voor het preventieve onderhoud, maar ook voor het correctieve onderhoud. Voor onderhoudswerkzaamheden die jaarlijks terugkeren kunnen onderhoudscontracten worden afgesloten, al dan niet gebaseerd op een prestatie of minimaal conditieniveau.

Om de cirkel rond te maken is het nodig om periodiek de (D)MJOP te actualiseren. De frequentie hiervan wordt afgestemd op het type vastgoed en het onderhoudsbeleid van uw organisatie.

"Het is ons doel de levensduur van het gebouw te verlengen"

Technisch VvE-beheer

Een belangrijke taak van een Vereniging van Eigenaren is het technisch VvE-beheer. Het complex zelf is het meest waardevolle bezit van een VvE. Het is in het belang van alle eigenaren dat het complex op een goede wijze wordt onderhouden en beheerd zodat de waarde van het complex behouden blijft. Wij ondersteunen u hier graag bij.

Aan de hand van een inspectie (nulmeting) brengen wij de kwaliteit van uw complex in kaart. Dit geldt voor zowel de bouwkundige- als de installatietechnische staat van onderhoud. Wij kunnen deze inspectie eventueel uitvoeren middels een conditiemeting conform NEN 2767.

De inspectie vormt de basis voor het opstellen van de meerjaren onderhoudsplanning (MJOP). De MJOP geeft u inzicht in de onderhoudswerkzaamheden en –kosten op zowel de korte als (middel)lange termijn. Ook kunnen wij duurzaamheidsmaatregelen in de MJOP opnemen waardoor u uw complex op termijn kunt verduurzamen. In dat geval spreken we van een duurzame meerjaren onderhoudsplanning (DMJOP)

Aan de hand van de MJOP kan jaarlijks het benodigde onderhoud worden uitgevoerd. Wij kunnen u hierbij ondersteunen door middel van het selecteren en contracteren van de benodigde onderhoudspartijen én door het coördineren, begeleiden en controleren van de uitvoering. Dit geldt niet alleen voor het preventieve onderhoud, maar ook voor het dagelijks (correctieve) onderhoud. Voor onderhoudswerkzaamheden die jaarlijks terugkeren kunnen onderhoudscontracten worden afgesloten, al dan niet gebaseerd op een prestatie of minimaal conditieniveau.

Om de cirkel rond te maken is het nodig om periodiek de (D)MJOP te actualiseren. De frequentie hiervan stemmen we graag met u af.

Gebouwdossier

Een gebouwdossier is onmisbaar bij het beheer en onderhoud van uw vastgoed. Het is van belang dat relevante documenten en gegevens actueel en snel beschikbaar zijn. Denk hierbij aan algemene gebouwinformatie, revisietekeningen, onderhoudscontracten, (wettelijke) keuringen & inspecties, certificaten, vergunningen, etc. etc.

Hoe het gebouwdossier moet worden vormgegeven en wat de diepgang hiervan moet zijn is maatwerk. Wij adviseren u dan ook graag bij het opstellen en beheren van een goed gebouwdossier.

Tekeningenbeheer

Actuele tekeningen vormen een belangrijke basis voor het beheer en onderhoud aan uw vastgoed. Het digitaal beschikbaar hebben van deze tekeningen bespaart u of uw organisatie behoorlijk veel tijd. Tekeningenbeheer is hierbij een essentieel onderdeel.

Wij ondersteunen u graag bij het digitaal opzetten en actueel houden van uw tekeningen-bestand. Afhankelijk van de doelstelling van uw organisatie bepalen we op welk detailniveau de tekeningen door ons worden gedigitaliseerd. Vervolgens stellen we een beheerprotocol op waarin wordt vastgelegd hoe de tekeningen worden beheerd en door wie. Heeft uzelf de benodigde CAD-software en kennis in huis, dan kunt u het beheer zelf verzorgen. Zo niet, dan doen wij dit uiteraard graag voor u. In dat geval maken we afspraken op welke wijze wij het beheer ‘op afstand’ verzorgen en op welke wijze de tekeningen toegankelijk zijn.

Sim Subsidie

Ieder jaar kunnen vastgoedorganisaties de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aanvragen voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen, fabriek of school. De subsidie bevordert de instandhouding van monumenten en is bedoeld om rijksmonumenten in goede staat te krijgen en te houden. Deze subsidie heeft een beperkte aanvraag periode, namelijk van 1 februari tot 31 maart. Dat vergt een strak stappenplan waarbij voldaan wordt aan alle eisen, zodat de subsidie tijdig aangevraagd kan worden.

De subsidie is bedoeld voor reguliere onderhoudskosten (sober en doelmatig onderhoud) gebaseerd op een 6 jarig onderhoudsplan, waarbij 40-60% van de kosten kunnen worden toegekend, afhankelijk van het type eigenaar. Een verduurzamingsonderzoek valt ook onder de reikwijdte van de subsidie.

Ben jij eigenaar van een rijksmonument? Dan kunnen wij je vast en zeker helpen met het onderhoudsplan, het verduurzamingsonderzoek en het aanvragen van de subsidie.


Voor meer informatie +31 (0) 88 - 542 10 67