Projectmanagement

Projectmanagement is voor ons het coördineren van een bouwproces van het begin van de bouw tot aan de oplevering. Het kan dan gaan om een verbouwing of renovatie, maar ook nieuwbouw behoort tot de mogelijkheden. Een strakke begeleiding van zo'n proces vraagt de nodige kennis en ervaring en inzicht in alle bouwkundige aspecten. Wij kunnen dergelijke projecten volledig begeleiden, maar soms is het enkel nodig om een stukje uit zo'n proces uit te voeren of voor te bereiden. Ook dat is mogelijk.

Projectmanagement

Projectmanagement, ook wel bouwbegeleiding of bouwmanagement genoemd, is het coördineren van het bouwproces van begin tot eind. Vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering en nazorg.

Tijdens de initiatieffase onderzoeken wij de (financiële) haalbaarheid van het project. Vervolgens stellen we aan de hand van de wensen en eisen het Programma van Eisen op. Dit document vormt de basis voor de ontwerpfase van het project. Samen bepalen we de architect en de overige adviseurs die noodzakelijk zijn bij de verdere uitwerking van het ontwerp. Zodra het ontwerp definitief is start de prijs- & contractvorming. Wij adviseren bij het selecteren van de juiste uitvoerende partij(en). Meestal verzorgen we gelijktijdig de aanvraag van de benodigde vergunningen. Zodra de uitvoerde partij geselecteerd is en de benodigde vergunningen zijn afgegeven kan worden gestart met de uitvoering. Tijdens de uitvoering voeren wij de directievoering & toezicht uit. Nadat we samen met de opdrachtgever en de uitvoerende partij het werk hebben opgeleverd, blijven we graag nog enige tijd betrokken voor de nazorg tijdens de ingebruikname van het werk.

Gedurende het project bewaken wij de projectplanning en dragen wij zorg voor de juiste balans tussen de wensen, de kwaliteit en de kosten.

"Wij zijn partner én adviseur voor verbouwingen, restauraties, inrichtingen en herontwikkelingen!"

Standaard Programma van Eisen

Het Standaard Programma van Eisen is een beleidskader om de kwaliteit bij het ontwikkelen, verbouwen of herbestemmen van vastgoed te waarborgen. Hiermee geef je als vastgoedorganisatie aan welke standaard geëist wordt ten aanzien van de kwaliteit van het eindresultaat van een vastgoedproject. Daarbij is een standaard programma van eisen kader stellend voor de leden van het project zoals architect, bouwkundig adviseur en bijv. kostendeskundigen. Zo staan alle neuzen dezelfde kant op. Verder kan het programma van eisen gebruikt worden als contractstuk voor prijsvorming en opdrachtverstrekking aan aannemers.

Door een standaard programma van eisen op te stellen wordt er niet alleen nagedacht over het heden, maar ook over de toekomst. Denk aan duurzaamheid, beheer en onderhoud, comfort, gebruikskwaliteit enz. Voor meerdere opdrachtgevers ontwikkelden we een standaard Programma van Eisen, altijd volgens de Guldemeester aanpak.

Haalbaarheidsstudie

Wanneer je als vastgoedeigenaar behoefte hebt aan een aanpassing, uitbreiding of herbestemming van het bestaand vastgoed, of een uitbreiding in de vorm van nieuwbouw, dan is het belangrijk om vooraf de haalbaarheid van het project te onderzoeken.

Aan de hand van je ideeën en wensen onderzoeken wij de functionele, technische-, financiële, ruimtelijke en locatie-aspecten van een voorgenomen project. Wij analyseren, onderzoeken, rekenen en schetsen. We overleggen om je ideeën en wensen om te zetten in een haalbaar plan, al dan niet bestaande uit meerdere scenario’s. Aan de hand hiervan kun je besluiten of je het project verder gaat ontwikkelen.

Aanbestedingen

Het aanbesteden van projecten lijkt op het eerste gezicht geen moeilijke taak. Het vinden van de juiste contractant die past bij de doelstelling van het project en de organisatie is uitdagender dan in eerste instantie wordt gedacht. Het meest belangrijke in dit proces is een duidelijke formulering van de vraagstelling zodat we uiteindelijk appels met appels kunnen vergelijken.

Bij ons kun je terecht voor vragen en advies, maar wij kunnen ook de gehele aanbestedingsprocedure begeleiden. In dat geval adviseren wij bij het bepalen van de aanbestedingsprocedure, het formuleren van de vraagstelling, het selecteren van de partijen, het begeleiden van de aanbestedingsprocedure, het beoordelen van de aanbiedingen en het opstellen van het gunningsadvies. Tot slot kunnen wij ook ondersteunen bij de contractvorming.

Bouwkostenmanagement

Grip op kosten is één van de belangrijkste aspecten binnen het bouwproces. Dit begint met het opstellen van de stichtingskosten bij de start van een project. De stichtingskosten bestaan uit de grondkosten, bouwkosten en bijkomende kosten waaronder bijvoorbeeld de kosten voor architect, adviseurs en leges. Aangezien in dit stadium de bouwplannen vaak nog niet duidelijk zijn, worden de bouwkosten vaak bepaald aan de hand van kengetallen en aannames. Zodra het bouwplan meer vorm krijgt is het mogelijk om de bouwkosten steeds gedetailleerder te bepalen. Van een kostenraming tijdens de ontwerpfase tot en met de directiebegroting voor de prijs- en contractvorming. Op basis van deze begrotingen bent u in staat daar waar nodig aanpassingen in het plan door te voeren dan wel uw budget bij te stellen.

Afhankelijk van de behoefte kunnen wij de kosten gedurende het gehele bouwproces bewaken met als doel het project binnen het budget te realiseren. We kunnen je ook tijdens een specifieke fase adviseren of een kostenraming opstellen of een aangeleverde begroting van een aannemer beoordelen.

Directievoering & Toezicht

Wanneer je ons inschakelt voor de directievoering en toezicht in de realisatiefase, tijdens de uitvoering van een project, dan zijn wij jouw ogen en oren op de bouwplaats. Als directievoerder bewaken we het contract, het budget en het proces. Als toezichthouder bewaken we de kwaliteit, planning, administratie en veiligheid. Gedurende de realisatie behartigen wij jouw belangen en zien erop toe dat het project conform overeengekomen afspraken en kwaliteit binnen planning en budget wordt gerealiseerd.

Bouwkundig tekenwerk

Bouwkundig tekenwerk is onmisbaar bij het bouwen, renoveren of verbouwen van vastgoed. Door middel van bouwkundig tekenwerk wordt een ontwerp technisch tot in detail uitgewerkt. Afhankelijk van de behoefte verzorgen wij het bouwkundige tekenwerk gedurende het gehele project, óf juist voor één specifieke fase. Denk hierbij aan ontwerptekeningen, tekeningen voor de aanvraag van een omgevingsvergunning en/of bestektekeningen. Maar ook bij het beheren van vastgoed, zoals bij het completeren van gebouwdossiers, is het belangrijk bouwtekeningen up-to-date- te houden.

Soms is het ook interessant om een beeld te krijgen van bijvoorbeeld de inrichting van een project, dan behoort het maken van visualisaties ook tot de mogelijkheden.

Vergunning aanvragen

Tijdens het bouwen en verbouwen van je vastgoed, komt het geregeld voor dat je een omgevingsvergunning moet aanvragen bij de gemeente waar het pand gehuisvest is. Vaak vraagt de gemeente naar bouwkosten en tekeningen om duidelijk in kaart te krijgen wat er nu precies gaat gebeuren op het betreffende perceel.

Wij kunnen dat voor je regelen. Ook kunnen we een vergunningscheck voor je doen, een principe verzoek of een informele aanvraag voor een idee. Dus mocht je verstrikt raken in de regeltjes van de overheid, dan kunnen wij je helpen met het gehele proces


Voor meer informatie +31 (0) 88 - 542 10 67