Projectmanagement

Bouwmanagement

Bouwmanagement is het coördineren van het bouwproces van begin tot eind. Vanaf het initiatief tot en met de oplevering en nazorg. Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie of kleinschalige verbouwingen, uw project is bij ons in goede handen.

Tijdens de initiatieffase onderzoeken wij de (financiële) haalbaarheid van het project. Vervolgens stellen we aan de hand van uw wensen en eisen het Programma van Eisen op. Dit document vormt de basis voor de ontwerpfase van het project. Samen bepalen we de architect en de overige adviseurs die noodzakelijk zijn bij de verdere uitwerking van het ontwerp. Zodra het ontwerp definitief is start de prijs- & contractvorming. Wij adviseren u bij het selecteren van de juiste uitvoerende partij of partijen. Meestal verzorgen we gelijktijdig de aanvraag van de benodigde vergunningen. Zodra de uitvoerde partij geselecteerd is en de benodigde vergunning zijn afgegeven kan worden gestart met de uitvoering. Tijdens de uitvoering voeren wij de directievoering & toezicht uit. Nadat we samen met u en de uitvoerende partij het werk hebben opgeleverd, blijven we graag nog enige tijd betrokken voor de nazorg tijdens de ingebruikname van het werk.

Gedurende het project bewaken wij de projectplanning en dragen wij zorg voor de juiste balans tussen uw wensen, de kwaliteit en de kosten.

"Wij zijn partner én adviseur!"

Haalbaarheidsstudie

Wanneer u als vastgoedeigenaar behoefte heeft aan aanpassing, uitbreiding of herbestemming van uw bestaand vastgoed, dan wel uitbreiding in de vorm van nieuwbouw, dan is het belangrijk om vooraf de haalbaarheid te onderzoeken.

Aan de hand van uw ideeën en wensen onderzoeken wij de functionele, technische-, financiële, ruimtelijke en locatieaspecten van een voorgenomen project. Wij analyseren, onderzoeken, rekenen, schetsen, en overleggen om uw ideeën en wensen om te zetten in een haalbaar plan, al dan niet bestaande uit meerdere scenario’s. Aan de hand hiervan kunt u besluiten of u het project verder gaat ontwikkelen.

Aanbestedingen

Het aanbesteden van projecten lijkt op het eerste gezicht geen moeilijke taak. Echter om de juiste partij te contracteren die past bij de doelstelling van het project en uw organisatie is geen sinecure. Het meest belangrijke in dit proces is een duidelijke formulering van de vraagstelling zodat uiteindelijk appels met appels kunnen worden vergeleken.

U kunt bij ons terecht voor vragen en advies, maar wij kunnen ook de gehele aanbestedingsprocedure voor u begeleiden. In dat geval adviseren wij u bij het bepalen van de aanbestedingsprocedure, het formuleren van de vraagstelling, het selecteren van de partijen, het begeleiden van de aanbestedingsprocedure, het beoordelen van de aanbiedingen en het opstellen van het gunningsadvies. Tot slot kunnen wij u ondersteunen bij de contractvorming.

Bouwkostenmanagement

Grip op kosten is een één van de belangrijkste aspecten binnen het bouwproces. Dit begint met het opstellen van de stichtingskosten bij de start van een project. De stichtingskosten bestaan uit de grondkosten, bouwkosten en bijkomende kosten waaronder bijvoorbeeld de kosten voor architect, adviseurs en leges. Aangezien in dit stadium de bouwplannen vaak nog niet duidelijk zijn, worden de bouwkosten vaak bepaald aan de hand van kengetallen en aannames. Zodra het bouwplan meer vorm krijgt is het mogelijk om de bouwkosten steeds gedetailleerder te bepalen. Van een kostenraming tijdens de ontwerpfase tot en met de directiebegroting voor de prijs- en contractvorming. Op basis hiervan bent u staat daar waar nodig aanpassingen in het plan door te voeren dan wel uw budget bij te stellen.

Afhankelijk van uw behoefte kunnen wij de kosten gedurende het gehele bouwproces bewaken met als doel het project binnen budget te realiseren. U kunt ons echter ook voor een specifieke fase vragen een kostenraming op te stellen of een aangeleverde begroting van een aannemer te beoordelen.

Directievoering & Toezicht

Wanneer u ons inschakelt voor de directievoering en toezicht tijdens de realisatie, dan zijn wij uw ogen en oren op de bouwplaats. Als directievoerder bewaken we het contract, het budget en het proces. Als toezichthouder bewaken we de kwaliteit, planning, administratie en veiligheid. Gedurende de realisatie behartigen wij uw belangen en zien erop toe dat het project conform overeengekomen afspraken en kwaliteit binnen planning en budget wordt gerealiseerd.

Bouwkundig tekenwerk

Bouwkundig tekenwerk is onmisbaar bij het bouwen, renoveren of verbouwen van vastgoed. Door middel van bouwkundig tekenwerk wordt een ontwerp technisch tot in detail uitgewerkt. Afhankelijk van uw behoefte verzorgen wij het bouwkundige tekenwerk gedurende het gehele project, óf juist voor één specifieke fase. Denk hierbij aan ontwerptekeningen, tekeningen voor de aanvraag omgevingsvergunning en/of bestektekeningen. Ook het maken van visualisaties behoort tot de mogelijkheden.


Voor meer informatie +31 (0) 88 - 542 10 67